شعبه ها

دفتر مديريت امور آکادمي پرديس : 37257006620+

دفتر مرکزي : گرجستان - تفليس - خيابان واکه - خيابان چاوچاوادزه - شماره 9 

شماره تماس : 995593676168+

دفتر نمايندگي اسپانيا : Ausó y Monzó, 16  planta 2ª  03006 Alicante Spain

 شماره تماس : 34622416600+