اهداف آموزشی

- گسترش روابط آموزشي بين دو کشور ايران و گرجستان 

- فراهم کردن امکانات آموزشي مناسب براي ايرانيان در کشور گرجستان 

- بهمره مندي ايرانيان از کيفيت آموزشي در سطح دانشگاه هاي برتر اروپا 

- بالا بردن فضاي اشتغال دانشجويان از طريق آموزش هاي مهارت محور