مجوزهای آموزشی

داراي مجوز فعاليت از کشور گرجستان با موضوعيت آموزش هاي دانشگاهي به شماره : 422722021

داراي مجوز تائيد صلاحيت علمي از مرکز بين المللي آموزش هاي عالي به شماره : 5476