بورسيه تحصيلي

 بورسيه تحصيلي در آکادمي بين المللي پرديس در هر نيمسال براي داوطلبين در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري به تعداد محدود ارائه مي گردد . 

شرايط اخذ بورسيه تحصيلي : داشتن رزومه کاري قوي بصورت مستند ، داشتن اقامت کشور گرجستان ، داشتن معدل بالا مي باشد که براساس موارد مطروحه پس از بررسي هاي بعمل آمده از سوي کارشناسان اين آکادمي تخفيف تا 50 درصد شهريه  در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري به شخص داوطلب اعطا مي گردد .