نحوه ثبت نام

ثبت نام فقط از طريق همين پايگاه الکترونيکي امکانپذير مي باشد که در صفحه نخست با تکميل اطلاعات خواسته شده مراحل اجرايي کار توسط کارشناسان آکادمي به اطلاع شما خواهد رسيد .