پرداخت الکترونيک دوره ها

داوطلبين محترم در کشور ايران مي توانند از طريق درگاه پرداخت الکترونيکي نسبت به پرداخت معادل ريالي خدمات آکادمی اقدام نمايند