پرداخت الکترونيک دوره ها

داوطلبين محترم در کشور ايران مي توانند از طريق درگاه پرداخت الکترونيکي نسبت به پرداخت معادل ريالي دوره ها اقدام نمايند و از محتواي آموزشي تهيه شده استفاده نمايند .