دوره های آموزشی

آکادمي بين المللي پرديس شمال در 3 زير گروه مديريت ، فني و مهندسي ، علوم پايه در 3 سطح ، کارشناسي - ارشد و دکتري به صورت پژوهش محور دانشجو مي پذيرد . 

دوره پژوهش محور دوره اي مي باشد که دانشجو براساس عنوان رشته انتخابي خود ، استادراهنماي معرفي شده از سوي آکادمي را انتخاب و بر روي موضوعي که دانشجو با استاد راهنماي خود به اتفاق نظر رسيده باشد مطالعه و پژوهش مي نمايد و در آخر پس از تاييد استاد راهنما موفق به دريافت مدرک مربوطه از آکادمي مي گردد